Melléklet 24: Somogy megye florisztikai jellemzése

 

1. Nyugat-drávai Tájegység

Növényföldrajzi besorolás: Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), Dél-Dunántúl flóravidék (Praeillyricum), belső-somogyi (Somogyicum) és zalai flórajárása (Saladiense).

Pócs (1981) szerint a Zákány-Őrtilos körüli dombok a Nyugat-balkáni (illír) flóratartományhoz (Illyricum) tartoznak.

Veszélyeztetett védett fajok: téli zsurló (Equisetum hyemale), kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum), karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum), zergeboglár (Trollius europaeus), hármaslevelű szellőrózsa (Anemone trifolia), nádi boglárka (Ranunculus lingua), tündérfürt (Aruncus dioicus), tőzegeper (Comarum palustre), mocsári lednek (Lathyrus palustris), zalai bükköny (Vicia oroboides), sulyom (Trapa natans), nagy völgycsillag (Astrantia major), magassszárú kocsord (Peucedanum verticillare), tündérfátyol (Nymphoides peltata), vidrafű (Menyanthes trifoliata), pofók árvacsalán (Lamium orvala), bársonyos görvélyfű (Scrophularia scopolii), kis rence (Utricularia minor), rejtőke (Teesdalia nudicaulis), hármaslevelű fogasír (Dentaria trifolia), erdei holdviola (Lunaria rediviva), aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), csermelyciprus (Myricaria germanica), pettyes orbáncfű (Hypericum maculatum), kis körtike (Pyrola minor), kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia), fehér acsalapu (Petasites albus), osztrák zergevirág (Doronicum austriacum), békaliliom (Hottonia palustris), erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), lápi csalán (Urtica kioviensis), molyhos nyír (Betula pubescens), parti fűz (Salix eleagnos), szíveslevelű hídőr (Caldesia parnassifolia), fehér zászpa (Veratrum album), királyné gyertyája (Asphodelus albus), sárga sásliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus), epergyöngyike (Muscari botryoides), kockásliliom (Fritillaria meleagris), lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum), szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), pázsitos nőszirom (Iris graminea), szibériai nőszirom (Iris sibirica), nyári tőzike (Leucojum aestivum), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans), mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), vitéz kosbor (Orchis militaris), piros madársisak (Cephalanthera rubra), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), békakonty (Listera ovata), sűrű csetkáka (Eleocharis carniolica), keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), borostás sás (Carex strigosa), északi sás (Carex hartmanii), gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa), kálmos (Acorus calamus).

Veszélyeztetett növénytársulások: májmohahínár (Ricciocarpetum natantis), riccsia hínár (Riccietum fluitantis), riccsia-vízipáfrány hínár (Riccio-Salvinietum natantis), vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum), aldrovandás (Spirodelo-Aldrovandetum), rence-békalencse hínár (Lemno-Utricularietum vulgaris), békatutajhínár (Hydrocharitetum morsus-ranae), tőzegmohás rencehínár (Aldrovando-Utricularietum minoris), fénycsillárkás (Nitelletum mucronatae), füzéres süllőhínáros (Myriophylletum spicati), tündérfátyolhínár (Nymphoidetum peltatae), békaliliom-hínár (Hottonietum palustris), mocsárhúrhínár (Callitrichetum cophocarpae), békaszittyós (Juncetum bufonii), békabuzogányos (Sparganietum erecti), gyékényes ingóláp (Thelypteridi-Typhetum angustifoliae), harmatkásás (Glycerietum maximae), kálmosos (Acoretum calami), keskenylevelű gyékényes (Typhetum angustifoliae), nádas (Phragmitetum communis), széleslevelű gyékényes (Typhetum latifoliae), tavi kákás (Schoenoplectetum lacustris), zsurlós mocsár (Equisetetum fluviatilis), vízitormás (Nasturtietum officinalis), hídőr-csetkáka mocsár (Alismato-Eleocharitetum), vízilófarkhínár (Hippuridetum vulgaris), bugás sásos (Caricetum paniculatae), csőrös sásos (Equiseto limosi-Caricetum rostratae), dárdás nádtippanos (Calamagrostietum canescentis), dunántúli semlyéksásos (Ludwigio-Caricetum pseudocyperi), rostostövű sásos (Caricetum paradoxae), zsombéksásos (Caricetum elatae), éles sásos (Caricetum gracilis), hólyagos sásos (Caricetum vesicariae), mocsári sásos (Caricetum acutiformis), pántlikafüves (Carici gracilis-Phalaridetum), parti sásos (Caricetum ripariae), rókasásos (Caricetum vulpinae), kakukktormás forrásláp (Cardaminetum amarae), patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei), csenkeszes nedves kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis), ecsetpázsitos mocsárrét (Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis), sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae), franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum), fűzliget (Leucojo aestivi-Salicetum albae), égeres láperdő (Carici elongatae-Alnetum), égeres mocsárerdő (Angelico sylvestris-Alnetum glutnosae), tőzegmohás égerláp (Sphagno squarrosi-Alnetum), rekettyés fűzláp (Calamagrosti-Salicetum cinereae), tőzegmohás fűzláp (Salici cinereae-Sphagnetum recurvi), dél-dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-Ulmetum), dél-dunántúli síksági gyertyános-tölgyes (Fraxino pannonicae-Carpinetum), dél-zalai gyertyános-tölgyes (Anemoni trifoliae-Carpinetum), dél-zalai bükkös (Doronico austriaci-Fagetum), dél-dunántúli homoki bükkös (Leucojo verni-Fagetum), dél-dunántúli dombvidéki szurdokerdő (Polysticho setiferi-Aceretum), genyőtés cseres tölgyes (Asphodelo-Quercetum roboris), kékperjés cseres-tölgyes (Molinio litoralis-Quercetum cerris).

Az utóbbi években leírt, a Vörös Könyvben még nem  szereplő növénytársulás: feketesásos mocsárrét (Caricetum paniceo-nigrae (Soó 1957) Lájer 1998), csermelyaszatos mocsárrét (Cirsietum rivularis Nowinski 1928).

Élőhelytípusok: hínarasok – mocsarak – forráslápok - üde sík- és dombvidéki rétek - domb- és hegyvidéki gyepek - nem ruderális pionír növényzet - liget- és láperdők - üde lomboserdők - zárt száraz lomboserdők - másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek és gyepek - természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok - telepített erdészeti faültetvények és származékaik - agrár élőhelyek - egyéb élőhelyek.

2. Közép-Dráva Tájegység

Növényföldrajzi besorolás: Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), Dél-Dunántúl flóravidék (Praeillyricum) belső-somogyi flórajárása (Somogyicum).

Veszélyeztetett védett fajok: Tőzegmohafaj (Sphagnum girgensohnii), tőzegmohafaj tőzegmohafaj (Sphagnum auriculatum), téli zsurló (Equisetum hyemale), kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), hegyi csipkeharaszt (Selaginella helvetica), királyharaszt (Osmunda regalis), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium), fekete fodorka (Asplenium adianthum-nigrum), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), tarajos pajzsika (Dryopteris cristata), pelyvás pajzsika (Dryopteris pseudo-mas), hegyi pajzsika (Dryopteris expansa), díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum), karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum), erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium), fűzlevelű gyöngyvessző (Spiraea salicifolia), tündérfürt (Aruncus dioicus), fekete ribiszke (Ribes nigrum), tóalma (Ludwigia palustris), sulyom (Trapa natans), ligeti szőlő (Vitis sylvestris), gázló (Hydrocotyle vulgaris), magassszárú kocsord (Peucedanum verticillare), homoki kocsord (Peucedanum arenarium), tündérfátyol (Nymphoides peltata), bársonyos görvélyfű (Scrophularia scopolii), heverő iszapfű (Lindernia procumbens), rejtőke (Teesdalia nudicaulis), erdei holdviola (Lunaria rediviva), pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum), forrásfű (Montia fontana ssp. minor), homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), kaukázusi zergevirág (Doronicum orientale), buglyos szegfű (Dianthus superbus), kései szegfű (Dianthus serotinus), békaliliom (Hottonia palustris), lápi csalán (Urtica kioviensis), molyhos nyír (Betula pubescens), parti fűz (Salix eleagnos), fehér zászpa (Veratrum album), királyné gyertyája (Asphodelus albus), sárga sásliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus), epergyöngyike (Muscari botryoides), kockásliliom (Fritillaria meleagris), kakasmandikó (Erythronium dens-canis), szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), szibériai nőszirom (Iris sibirica), nyári tőzike (Leucojum aestivum), csillagos nárcisz (Narcissus angustifolius), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), vitéz kosbor (Orchis militaris), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), békakonty (Listera ovata), őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis), sűrű csetkáka (Eleocharis carniolica), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), borostás sás (Carex strigosa), gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa), kálmos (Acorus calamus).

Az utóbbi években felfedezett, védelemre javasolt, unikális elterjedésű tőzegmohafaj: Sphagnum cuspidatum.

Veszélyeztetett növénytársulások: májmohahínár (Ricciocarpetum natantis), riccsia hínár (Riccietum fluitantis), vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum), rence-békalencse hínár (Lemno-Utricularietum vulgaris), békatutajhínár (Hydrocharitetum morsus-ranae), kolokános (Stratiotetum aloidis), füzéres süllőhínáros (Myriophylletum spicati), sulymos (Trapetum natantis), tündérfátyolhínár (Nymphoidetum peltatae), tündérrózsa-vízitök hínár (Nymphaeetum albo-lutae), békaliliom-hínár (Hottonietum palustris), mocsárhúrhínár (Callitrichetum cophocarpae), savanyú iszaptársulás (Ranunculo flammulae-Gratioletum), békaszittyós (Juncetum bufonii), csepplen-társulás (Centunculo-Radioletum linoidis), békabuzogányos (Sparganietum erecti), harmatkásás (Glycerietum maximae), keskenylevelű gyékényes (Typhetum angustifoliae), nádas (Phragmitetum communis), széleslevelű gyékényes (Typhetum latifoliae), tavi kákás (Schoenoplectetum lacustris), rizsfüves (Leersietum oryzoidis), hídőr-csetkáka mocsár (Alismato-Eleocharitetum), virágkákás (Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae), bugás sásos (Caricetum paniculatae), dárdás nádtippanos (Calamagrostietum canescentis), dunántúli semlyéksásos (Ludwigio-Caricetum pseudocyperi), zsombéksásos (Caricetum elatae), hólyagos sásos (Caricetum vesicariae), mocsári sásos (Caricetum acutiformis), pántlikafüves (Carici gracilis-Phalaridetum), parti sásos (Caricetum ripariae), rókasásos (Caricetum vulpinae), kakukktormás forrásláp (Cardaminetum amarae), mészkerülő kékperjés rét (Junco-Molinietum), csenkeszes nedves kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis), ecsetpázsitos mocsárrét (Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis), sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae), franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum), verescsenkesz-rét (Anthyllido-Festucetum rubrae), egércsenkesz-társulás (Filagini-Vulpietum), dunántúli mészkerülő homokpuszta (Festuco dominii-Corynephoretum), mészkerülő homoki legelő (Thymo serpyli-Festucetum pseudovinae), zárt ezüstperjegyep (Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis), fűzliget (Leucojo aestivi-Salicetum albae), égeres láperdő (Carici elongatae-Alnetum), égeres mocsárerdő (Angelico sylvestris-Alnetum glutnosae), dél-dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-Ulmetum), dél-dunántúli síksági gyertyános-tölgyes (Fraxino pannonicae-Carpinetum), dél-dunántúli homoki bükkös (Leucojo verni-Fagetum), kékperjés cseres-tölgyes (Molinio litoralis-Quercetum cerris).

Élőhelytípusok: hínarasok – mocsarak – forráslápok - üde sík- és dombvidéki rétek, domb- és hegyvidéki gyepek - nyílt szárazgyepek - zárt száraz és félszárazgyepek - liget- és láperdők - üde lomboserdők - zárt száraz lomboserdők - másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek és gyepek - természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok - másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek - telepített erdészeti faültetvények és származékaik - agrár élőhelyek - egyéb élőhelyek.

3. Észak-somogyi Tájegység

Növényföldrajzi besorolás: Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), Dél-Dunántúl flóravidék (Praeillyricum), belső-somogyi (Somogyicum) és külső-somogyi flórajárása (Kaposense), valamint

Alföld flóravidék (Eupannonicum) Mezőföld és Solti-síkság flórajárása (Colocense).

Veszélyeztetett védett fajok: téli zsurló (Equisetum hyemale), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium), fekete fodorka (Asplenium adianthum-nigrum), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), hegyi pajzsika (Dryopteris expansa), díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum), karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum), zergeboglár (Trollius europaeus), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), nádi boglárka (Ranunculus lingua), erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium), kispárlófű (Aremonia agrimonioides), fehérmájvirág (Parnassia palustris), mocsári lednek (Lathyrus palustris), zalai bükköny (Vicia oroboides), sulyom (Trapa natans), jerikói lonc (Lonicera caprifolium), vidrafű (Menyanthes trifoliata), gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), kis körtike (Pyrola minor), homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), hangyabogáncs (Jurinea mollis), buglyos szegfű (Dianthus superbus), kései szegfű (Dianthus serotinus), békaliliom (Hottonia palustris), erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), lápi csalán (Urtica kioviensis), fehér zászpa (Veratrum album), királyné gyertyája (Asphodelus albus), sárga sásliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus), epergyöngyike (Muscari botryoides), kockásliliom (Fritillaria meleagris), kakasmandikó (Erythronium dens-canis), gömbtermésű madártej (Ornithogalum sphaerocarpum), lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum), szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), szibériai nőszirom (Iris sibirica), tengerparti szittyó (Juncus maritimus), nyári tőzike (Leucojum aestivum), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), csillagos nárcisz (Narcissus angustifolius), kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), pókbangó (Ophrys sphecodes), pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), vitéz kosbor (Orchis militaris), bíboros kosbor (Orchis purpurea), sömörös kosbor (Orchis ustulata), tarka kosbor (Orchis tridentata), bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), gérbics (Limodorum abortivum), vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), piros madársisak (Cephalanthera rubra), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), békakonty (Listera ovata), őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis), keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), borostás sás (Carex strigosa), északi sás (Carex hartmanii), árnyéki sás (Carex umbrosa), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa), kálmos (Acorus calamus).

Veszélyeztetett növénytársulások: riccsia-vízipáfrány hínár (Riccio-Salvinietum natantis), vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum), aldrovandás (Spirodelo-Aldrovandetum), rence-békalencse hínár (Lemno-Utricularietum vulgaris), békatutajhínár (Hydrocharitetum morsus-ranae), békaszittyós (Juncetum bufonii), békabuzogányos (Sparganietum erecti), harmatkásás (Glycerietum maximae), kálmosos (Acoretum calami), keskenylevelű gyékényes (Typhetum angustifoliae), nádas (Phragmitetum communis), széleslevelű gyékényes (Typhetum latifoliae), tavi kákás (Schoenoplectetum lacustris), télisásos (Cladietum marisci), keserűfüves sziki kákás (Polygono-Bolboschoenetum), sziki kákás (Bolboschoenetum maritimi), hídőr-csetkáka mocsár (Alismato-Eleocharitetum), mételykórós (Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae), bugás sásos (Caricetum paniculatae), dárdás nádtippanos (Calamagrostietum canescentis), rostostövű sásos (Caricetum paradoxae), tengerparti szittyós (Schoenoplecto-Juncetum maritimi), zsombéksásos (Caricetum elatae), hólyagos sásos (Caricetum vesicariae), kétsoros sásos (Caricetum distichae), mocsári sásos (Caricetum acutiformis), pántlikafüves (Carici gracilis-Phalaridetum), parti sásos (Caricetum ripariae), rókasásos (Caricetum vulpinae), veselkés forrásláp (Cardamino-Chrysosplenietum alternifoliae), csátés láprét (Junco obtusiflori-Schoenetum nigricantis), gyapjúsásos láprét (Carici flavae-Eriophoretum latifolii), szittyós láprét (Juncetum subnodulosi), télisásos láprét (Cladio-Schoenetum), vidrafüves láprét (Menyanthetum trifoliatae), sziki sásrét (Agrostio-Caricetum distantis), meszes talajú kékperjés rét (Succiso-Molinietum hungaricae), patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei), csenkeszes nedves kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis), ecsetpázsitos mocsárrét (Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis), sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae), franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum), verescsenkesz-rét (Anthyllido-Festucetum rubrae), dunántúli mészkerülő homokpuszta (Festuco dominii-Corynephoretum), mészkerülő homoki legelő (Thymo serpyli-Festucetum pseudovinae), zárt ezüstperjegyep (Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis), égeres láperdő (Carici elongatae-Alnetum), égeres mocsárerdő (Angelico sylvestris-Alnetum glutnosae), rekettyés fűzláp (Calamagrosti-Salicetum cinereae), dél-dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-Ulmetum), dél-dunántúli síksági gyertyános-tölgyes (Fraxino pannonicae-Carpinetum), délnyugat-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Helleboro dumetorum-Carpinetum), dél-dunántúli bükkös (Vicio oroboidi-Fagetum), dél-dunántúli homoki bükkös (Leucojo verni-Fagetum), középhegységi mészkerülő molyhos tölgyes (Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis).

Az utóbbi években leírt, a Vörös Könyvben még nem  szereplő növénytársulás: feketesásos mocsárrét (Caricetum paniceo-nigrae (Soó 1957) Lájer 1998), csermelyaszatos mocsárrét (Cirsietum rivularis Nowinski 1928).

Élőhelytípusok: hínarasok – mocsarak – forráslápok - üde sík- és dombvidéki rétek - domb- és hegyvidéki gyepek - szikesek (szikes rétek) - zárt száraz és félszárazgyepek - liget- és láperdők - üde lomboserdők - zárt száraz lomboserdők - fellazuló száraz lomboserdők és cserjések - másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek és gyepek - természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok - telepített erdészeti faültetvények és származékaik - agrár élőhelyek - egyéb élőhelyek.