Somogy Megye Környezetvédelmi Programja

A környezetvédelmi program letöltése Word dokumentumban (ZIP, 3Mbyte)Kérdőív a Program felülvizsgálatához


PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Bevezetés
Települési szilárd hulladék
Vízellátás, szennyezett vizek, természetes vizek védelme
A közlekedés környezeti hatásai
Területek rendezettsége, gondozása, természeti értékek
Fűtés, energiaellátás
Környezeti nevelés, társadalmi aktivitás, önkormányzatok szerepe

 

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETÁLLAPOTA; AZ EZT MEGHATÁROZÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

1. Települési szilárd hulladék
1.0. Bevezetés
1.1. A települési szilárd hulladék mennyisége Somogy megyében
1.2. A települési szilárd hulladék elszállítása
1.3. A települési szilárd hulladék lerakók
1.4. A közszolgáltatás díja
1.5. Hulladékhasznosítás
1.6. További hulladékügyek: állati hullák, hulladékégetés

2. Szennyvíz, települési folyékony hulladék
2.0. Bevezetés
2.1. A szennyvíz keletkezése országosan és Somogy megyében
2.2. Szennyvíz-elvezetés, kezelés
2.3. Közműolló
2.4. Szennyvíztisztítás, bevezetés a természetes vizekbe
2.5. A települési folyékony hulladék elszállítása

3. A közlekedés környezeti hatásai
3.0. Bevezetés
3.1. Közlekedési kibocsátások, környezetterhelés
3.2. Közúthálózat: közlekedési és környezeti hatások
3.3. Vasúti, kerékpáros és légi közlekedés
3.4. Közúti személyszállítás
3.5. Közúti járműállomány

4. Területek rendezettsége, gondozása
4.1. Közterületek tisztántartása
4.2. Zöldterület-gazdálkodás, növényzet
4.3. Területhasználat, külterületek művelése, rendezetlensége
4.4. Hulladékok, tájsebek
4.5. Egy új népbetegség: az allergia
4.6. Helyi védettségű természeti értékek

5. Fűtés, energiaellátás
5.1. Fűtési és más nem-közlekedési eredetű légszennyezés
5.2. Energiaellátás

6. Környezeti nevelés, tudatformálás, társadalmi aktivitás
6.0. Alapelvek
6.1. A tudatformálás indirekt módszerei
6.2. Az önkormányzatok hatásköre a környezeti nevelés és tudatformálás terén
6.3. A társadalmi szervezetek és a társadalmi kezdeményezés szerepe
6.4. Társadalmi kezdeményezés és az önkormányzat együttműködése
6.5. Direkt környezetvédelmi intézkedések indirekt hatása

SZ. Szakterületek, vízgazdálkodás*
SZ. 0. Bevezetés
SZ. 1. Vízgazdálkodás
SZ. 2. Szennyvíz
SZ. 3. Felszíni vizek minősége
SZ. 4. Hulladék
SZ. 5. Levegő

N. Növény- és állatvilág, természetvédelem**
N.1. Növényzet
N.2. Állatvilág
N.3. A tájegységek állapotveszélyeztetettsége
N.4. Problémakezelési irányelvek a Nemzeti Parknál
N.5. Javaslatok az érzékeny természeti területek kijelölésére Somogy megyében

T. Természetföldrajzi jellemzés
T.1. Felszínfejlődés
T.2. Tájak**
T.3. Éghajlat, vízrajz
T.4. Az eróziót befolyásoló természeti és emberi eredetű tényezők

D. Demográfia
D.1. A népesség változása
D.2. Városok, városi népesség
D.3. Foglalkoztatás, társadalmi-gazdasági térszerkezet

 

MELLÉKLETEK

Melléklet 01: A megyében található települési szilárd hulladék lerakók összefoglaló táblázata (1999)
Melléklet 02: Somogy megyei fúrt kutak vízminősége
Melléklet 03: A Balaton déli partján levő strandok vízminősége 2000 nyarán
Melléklet 04: Az ÁNTSZ levegőminőség mérő állomásainak adatai
Melléklet 05: Veszélyes hulladékkal kapcsolatosan 2000-ben kiszabott veszélyes hulladékbírságok
Melléklet 06: A 2000 évben Somogy megyében mért telephelyek zajhatárérték túllépése
Melléklet 07: Somogy megyében kiszabott zajbírságok
Melléklet 08: Talajszennyezéssel érintett területek összefoglaló táblázata
Melléklet 09: Ivóvíz minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján (MSZ 450/1-1989)
Melléklet 10: Somogy megyei telephelyeken keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége, az ügyfelek bevallása alapján (t/év)
Melléklet 11: Somogy megye érzékeny területei településenkénti bontásban és az ezt meghatározó kormányrendelet
Melléklet 12: Telephelyek által kibocsátott légszennyező anyagok (ez nem a határérték túllépését jelenti), az ügyfelek bevallása alapján (kg/év)
Melléklet 13: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek
Melléklet 14: Települési szilárd hulladék lerakók elhelyezkedése Somogy megyében
Melléklet 15: A megyében található települési szilárd hulladék lerakók kockázati tényezői
Melléklet 16: A megyében található települési szilárd hulladék lerakók jelenlegi kapacitása
Melléklet 17: Jelmagyarázat hulladék
Melléklet 18: Felszíni vizek szennyezése
Melléklet 19: Kaposvár legnagyobb légszennyező telephelyei (nem jelent hé (nem jelent határérték-túllépést), a bevallások alapján
Melléklet 20: A megyében keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége településenként veszélyességi osztály szerint 1999-ben, tonnában
Melléklet 21: Felszíni vizek terhelése (nem feltétlenül jelent határérték-túllépést)
Melléklet 22: Somogy megye az elmúlt években terv-szinten előkészített szennyvízcsatornázási fejlesztései (1998-2001. I. félév)
Melléklet 23: A Kapos vízgyűjtő területén levő vízfolyások vízminőségi besorolása
Melléklet 24: Somogy megye florisztikai jellemzése
Melléklet 25: A nádasok minősítése és osztályozása
Melléklet 26: Somogy megye településeinek összefoglaló táblázata a KSH adatbázisa alapján

 

 

 

* Az SZ. Szakterületek, vízgazdálkodás fejezet a Progressio Mérnöki Szolgáltató Bt. munkája.
** A N. Növény- és állatvilág, természetvédelem fejezet, valamint a T.2. Tájak alfejezet
Závoczky Szabolcs tanulmányán alapul.